Přijímacím řízením to začíná

Úvod / Pro uchazeče / Přijímací řízení

Přijímací řízení – Střední škola

První kolo přijímacích zkoušek

 1. termín: 12. 4. 2019
 2. termín: 15. 4. 2019

Náhradní termín přijímacích zkoušek

 1. termín: 13. 5. 2019
 2. termín: 14. 5. 2019

Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy nejpozději do 1. března 2019.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2019/2020 je 60 uchazečů.

Součásti přihlášky

 • ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace za příslušné ročníky na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole přiloží k přihlášce:

 • doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou (tj. nostrifikované vysvědčení)
 • doklady v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být úředně přeloženy

Kritéria přijetí v prvním kole

 • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí minimálně 60%
 • Hodnocení na vysvědčeních z 8. roč. a prvního pol. 9. roč.
 • Výsledek motivačního pohovoru ke studiu

Kritéria přijetí pro první kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, podle jejich znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčeních z 8. roč. a prvního pol. 9. roč. a podle výsledku motivačního pohovoru ke studiu takto:

 • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
 • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů
 • za znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a za výsledek motivačního pohovoru může uchazeč získat 65 bodů

a) za znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání může uchazeč získat 50 bodů. Rozhoduje celkový průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. roč. a za 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia). Je-li uchazeč v předchozím vzdělávání hodnocen slovně, postupuje se v souladu s § 51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

Rozhodující kritéra pro získání 50 bodů:

 • na posuzovaných vysvědčeních je prostý aritmetický průměr známek z povinných vyučovacích předmětů do 2, 5 (do průměru se nepočítá známka z chování)
 • posuzovaná vysvědčení jsou bez nedostatečné z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka
 • chování v 8. ročníku a 9. ročníku je bez vážnějších kázeňských problémů

b) za výsledek motivačního pohovoru ke studiu může uchazeč získat 15 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2018/2019 je 60.

Nezbytnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělání je dosažení minimálně 65 bodů v rámci přijímacího řízení.

Případné dotazy zodpoví: prochazka@pbvos.cz – ředitel školy.