Studijní plán zaměřený na vaši budoucnost

Úvod / Střední škola

Neustále se snažíme modernizovat styl výuky a přibližovat se praxi.

Obchodní akademie

Název ŠVP: Obchodní akademie Rokoska
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Školné: 23.500,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Spousta možností pro budoucí uplatnění

Charakteristika oboru

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích například na těchto pozicích: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent apod.

Po složení maturitní zkoušky mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Žáci si vybírají z jednoho povinného a jednoho volitelného jazyka. Na výběr jsou Angličtina, Němčina, Ruština, Španělština či Francouzština.

Vždy je v maximální míře uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj.

Novinkou od školního roku 2017/2018 je zavedení předmětu Multikulturní fiktivní firma, kde žáci propojí své teoretické znalosti s praxí a v týmovém pojetí se pokusí založit vlastní fiktivní firmu se všemi náležitostmi založení a běžného chodu firmy. Svojí firmu poté prezentují na veletrhu fiktivních firem

Zaměření

Od třetího ročníku se žáci specializují v oborech:

Cestovní ruch
Management sportu
Žurnalistika a nová média
Firemní kyberbezpečnost *nově

Tato specializace není realizována, jako je tomu jinde, na úkor znalostí a dovedností všeobecných nebo odborných, nýbrž naopak je prohloubením schopností a vědomostí ve velmi perspektivních oborech. Žák tím výrazně zvyšuje svou budoucí hodnotu na trhu práce a šanci na uplatnění v rychle rostoucích odvětvích podnikání.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Speciální zaměření na obory pokračujícího studia

Žurnalistika a nová média

Vzdělávací program je praktický, profesně orientovaný a zaměřený na skutečný rozvoj novinářských dovedností.

Management sportu

Jedním z cílů naší školy je poskytnout sportovci kvalitní vzdělání a zároveň mu umožnit rozvíjet jeho sportovní kariéru. 

Firemní kyberbezpečnost

Expertů na kyberbezpečnost bude třeba stále více a více. Stává velmi zajímavým, atraktivním, ale i velmi důležitým oborem.

Den otevřených dveří

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu s.r.o., pořádá 
den otevřených dveří. Přijďte se podívat na chod naší školy.

Po individuální domluvě na pbvos@pbvos.cz

Těšíme se na vás!