Čech až na konec světa

Úvod / Vyšší odborná škola / Studijní obory / Cestovní ruch

Cestovní ruch

Kód a název vzdělávacího programu: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Obor vzdělání: 65-43-N/..
Školné – denní forma vzdělávání: 24.080,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.
Školné – kombinovaná forma vzdělávání: 22.040,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Charakteristika oboru

Absolventi oboru se uplatní jako odborníci v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Ve druhém ročníku se student profiluje – vybírá ze zaměření Průvodcovství v cestovním ruchu nebo Hotelnictví.
Absolventi mohou pracovat na pozici:

 

Průvodcovství v cestovním ruchu:

 • samostatný referent cestovního ruchu,
 • odborný administrativní pracovník v podnikatelské organizaci,
 • konzultant a organizátor zájezdů a zahraničních cest,
 • specialista/poradce cestovního ruchu,
 • referent administrativy,
 • provozní úředník cestovního ruchu,
 • úředník tuzemských zahraničních cestovních služeb,
 • úředník cestovní kanceláře.

Hotelnictví:

 • samostatný pracovník v pohostinství a hotelového provozu,
 • vedoucí rezervačního oddělení,
 • vedoucí recepce,
 • odborný podnikatelský pracovník podnikatelské organizace,
 • referent administrativy,
 • vedoucí provozu velké organizace společného stravování,
 • vedoucí stravovacího úseku,
 • vedoucí pracovník v restauraci,
 • vedoucí malého pohostinského stravovacího zařízení.

Absolutorium

Absolutorium se skládá po ukončení studia třetího ročníku z:

1.     zkoušky z cizího jazyka,
2.     zkoušky z odborných předmětů

Průvodcovství v cestovním ruchu – dějiny kultury, geografie cestovního ruchu, metodika průvodcovské činnosti.
Hotelnictví – hotelový management, marketing v pohostinství, účetnictví a daně v hotelnictví.

3.     obhajoby absolventské práce.

Způsob studia

Odborná praxe probíhá ve smluvně zajištěných firmách v rozsahu 2 x 5 pracovních týdnů, a to v letním období 2. ročníku a v zimním období 3. ročníku pro denní formu studia, studenti kombinované formy mají praxi ve stejném období, ale v rozsahu 2 x 2 pracovní týdny se zpracováním zápočtové zprávy o vykonávané praxi.

Přehled modulů:

a) povinné:
cizí jazyk I, cizí jazyk II, cizí jazyk III, cestovní ruch a veřejná správa, ekonomika cestovního ruchu, etika a etiketa, finanční management, informační a komunikační technologie, interkulturní vztahy, komunikativní techniky, logistika, marketing, základy matematiky, management a management destinace cestovního ruchu, metodologický seminář, obchodní korespondence, odborná praxe, právo, prezentační dovednosti, psychologie, společenskovědní základ, technika služeb cestovního ruchu, úvod do ekonomie, základy cestovního ruchu, základy informatiky, základy účetnictví.

b) povinně volitelné:
Průvodcovství v cestovním ruchu – dějiny kultury, geografie cestovního ruchu, metodika průvodcovské činnosti, specifické formy cestovního ruchu.

Hotelnictví – hotelový management, marketing pohostinství, lázeňství a wellness služby, účetnictví a daně v hotelnictví.

c) volitelné:
Konverzace v cizím jazyce, Outdoorové aktivity, Sportovní hry, Výživa a hygiena.

Případné dotazy zodpoví: Ing. David Klouček (kloucek@pbvos.cz) – garant vzdělávacího programu.